Začala podnikať na materskej (regióny)

20.október 2020 | 17:00 - 19:00

Spoznajte príbeh mamičky a podnikateľky, ktorá  sa nebála začať podnikať na materskej. Čo všetko jej to prinieslo, aké bariéry a strachy musela prekonať a čo ju motivovalo vám povie Erika Cibulková.

ČO SA DOZVIETE

  • Kde a ako začať? Na koho sa môžem obrátiť?
  • Čo ju motivovalo vo chvíľach, keď to chcela vzdať
  • Čo naozaj znamená začať podnikať na materskej (z právneho/účtovného hľadiska)
  • Ako zostať mamou a zladiť podnikanie s rodinou

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Libuša Habánková – konzultantka, lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Pomáha firmám pri zvyšovaní efektivity ľudí i procesov, riešiť motiváciu a angažovanosť zamestnancov. Mama dvoch detí, ktorá každý deň zlaďuje prácu s rodinou. Aktuálne pomáha iným ženám budovať ich biznis.

HOSŤOM JE:

Erika Cibulková – grafická dizajnérka a zakladateľka značky CIBULKA DESIGN. Vďaka týmto dvom častiam jej podnikania našla súlad medzi kreatívnou pracovnou atmosférou a rodinným životom, v ktorom je mamou 2 detí.

KEDY

20. 10. 2020

17:00 – 19:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 15. 10. 2020 do 12:00 hod.

KONTAKTY: ap.tn@npc.sk alebo +421 948 047 790

Účasť je bezplatná.


Motivačná aktivita, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.