Zákaz fajčiť - upozornenie na prevádzke

Otázka

Chcel som sa opýtať, ako by malo vyzerať upozornenie na prevádzke (obchod, príklad: papiernictvo) o ochrane nefajčiarov. Mám na mysli etiketu, za ktorú dávaju pokuty SOI cca 300 eur. Veľkosť, rozmer piktogramu, atď.

Odpoveď

Zákon nedefinuje podmienky v oblasti rozmerov etikety „Zákaz fajčiť“. Podstatná je v tomto prípade samotná informácia.
Podľa zákona 377/2004 o ochrane nefajčiarov musí byť uzavretý verejne prístupný priestor všetkých typov predajní označený:

  • bezpečnostným a zdravotným označením o zákaze fajčenia (piktogramom),
  • oznamom s informáciou o kontrolných orgánoch.

Bezpečnostné a zdravotné označenie

Ide o piktogram v zmysle prílohy Nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, ktorého súčasťou nemusí byť text „Zákaz fajčiť“.

Toto nariadenie hovorí o minimálnych požiadavkách na značky. V prípade zákazových značiek ide o:

  • značka musí byť umiestnená na dobre osvetlenom, ľahko prístupnom a viditeľnom mieste
  • ak denné osvetlenie nepostačuje, použijú sa fosforeskujúce farby, reflexné materiálny alebo umelé osvetlenie
  • značka musí byť kruhového tvaru
  • musí to byť čierny piktogram na bielom pozadí, červený okraj a červený šikmý pruh, pričom červená farba musí zaberať najmenej 35 % plochy značky

Ako vzor je tam uvedený takýto piktogram zákazu fajčenia:

Oznam s informáciou o kontrolných orgánoch

Okrem piktogramu máte povinnosť uviesť oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona.

Oznam o kontrolných orgánoch musí obsahovať:

  • údaje o príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva podľa toho, kde sa prevádzka nachádza, jeho adresu, príp. tel. číslo, e-mail.
  • ostatné kontrolné orgány, ktoré sa tej - ktorej konkrétnej prevádzky týkajú, stačí vymenovať tak, ako sú uvedené v § 9 zákona o ochrane nefajčiarov:

    a) Slovenská obchodná inšpekcia,
    b) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky,
    c) orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva,
    d) obec,
    e) prevádzkovatelia železničnej, autobusovej a ostatnej pravidelnej osobnej dopravy,
    f) Policajný zbor.

To znamená, že pod piktogram uvediete napr. nasledovne:

Porušenie zákazu fajčenia v týchto priestoroch podľa § 9 ods.1 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov je možné ohlásiť na týchto úradných miestach:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v .......
      - adresa, telefónne číslo, príp. e-mail
Slovenská obchodná inšpekcia
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Obecný úrad v .....

Prevádzky to riešia tak, že to dávajú do obdĺžnikových nálepiek, kde prvý ide okrúhly piktogram a pod neho, alebo vedľa neho umiestnia oznam o kontrolných orgánoch.

DISKUSIA