Živnosť manikúra - pedikúra

Otázka

Chcem si založiť živnosť a otvoriť si prevádzku manikúra - pedikúra. Začínam chodiť na rekvalifikačný kurz akreditovaný MŠ SR. Je možné hneď po ukončení kurzu požiadať o živnostenský list alebo musím mať odpracovanú prax 2-3roky? Je nejaká možnosť uznania odbornej kvalifikácie hneď po ukončení kurzu, aby som si mohla požiadať o vystavenie živostenského listu?

Odpoveď

Na prevádzkovanie remeselnej živnosti musí záujemca o podnikanie získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) podľa miesta bydlisko FO alebo sídla PO, alebo podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na základe ohlásenia živnosti.

Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí žiadateľ splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a uhradiť správny poplatok vo výške 15 € (7,5 € v prípade elektronického ohlásenia živnosti) za každú remeselnú živnosť.

Všeobecné a osobitné podmienky pre prevádzkovanie remeselnej živnosti:

FO alebo PO, ktorá hodlá prevádzkovať remeselnú živnosť, musí splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti:

 • všeobecnými podmienkami prevádzkovania remeselnej živnosti sú:
  - dosiahnutie veku 18 rokov
  - spôsobilosť na právne úkony
  - bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov)
 • osobitnou podmienkou prevádzkovania remeselnej živnosti je preukázanie odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore

Preukazom odbornej spôsobilosti je:

 • výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

Preukaz odbornej spôsobilosti je možné nahradiť:

 1. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 2. vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 3. dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo 
 4. diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 5. osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
 6. dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.

Pokiaľ je rekvalifikačný kurz, ktorý navštevujete podľa zákona č.568/2009 Z.z. Nie je potrebné po jeho ukončení ešte nadobudnúť prax.

Podobné články

DISKUSIA