Živnosť popri zamestnaní – platenie odvodov a daní

Veľa budúcich podnikateľov začína svoje podnikanie ako vedľajšiu činnosť popri zamestnaní a až postupne opúšťajú bezpečný prístav zamestnania a podnikajú samostatne alebo majú živnosť popri zamestnaní ako dlhodobý ďalší zdroj príjmov.

Aké povinnosti má živnostník ak podniká popri zamestnaní z hľadiska daní a odvodov?

Pre živnostníka podnikajúceho popri zamestnaní platia rovnaké pravidlá pri stanovení základu dane z príjmov ako živnostníka, ktorý len podniká. To znamená, že k dosiahnutým príjmom z podnikania si môže uplatniť preukázateľné alebo paušálne výdavky. Preukázateľné výdavky sú skutočné výdavky, ktoré živnostník mal v súvislosti s dosiahnutím alebo udržaním zdaniteľných príjmov. Pokiaľ sa živnostníkovi viac oplatia paušálne výdavky, ktoré sú vo výške 40 % z dosiahnutých zdaniteľných príjmov, najviac 420 euro mesačne a 5 040 euro ročne plus uhradené odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Z rozdielu medzi príjmami a uplatnenými výdavkami živnostník vypočíta čiastkový základ dane z príjmov. Pokiaľ má nárok môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane nasledovným spôsobom:

Ak daňovník v roku 2013 dosiahne základ dane, ktorý

  • sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima (100 x 194,58 eura, t.j. 19 458 eur), nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (19,2 x 194,58 eura, t.j. 3 735,94 eura),
  • je vyšší ako 100-násobok platného životného minima (19 458 eur), nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima (8 600,44 eura) a jednej štvrtiny základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Po uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane alebo jej časti dostane základ dane. Sadzba dane z príjmov fyzických osôb je od 1.1.2013 nasledovná:

  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (pre rok 2013 je táto suma 34 401,74 eura),
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima.

Výsledná daňová povinnosť môže pre živnostník znamenať platenie preddavkov na daň z príjmov.

Preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur, pričom preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 596, 96 eura, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.

Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 596, 96 eura, platí mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane a jedným z nich je aj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti – teda zamestnania, neplatí preddavky na daň, ak tento čiastkový základ dane tvorí viac ako 50 % z celkového základu dane. Ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí 50 % a menej, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške.

Nulové preddavky

Pri vzniku oprávnenia na podnikanie má živnostník povinnosť registrovať sa v zdravotnej poisťovni a začať platiť preddavky na verejné zdravotné poistenie. Pokiaľ má živnostník súbeh, to znamená okrem podnikania je aj zamestnaný neplatí pre neho hranica minimálnych odvodov a môže si určiť, že z podnikania bude až do prvého ročného zúčtovania zdravotného poistenia platiť nulové preddavky. Potom však musí pamätať na to, že z dosiahnutých príjmov z podnikania mu môže vzniknúť nedoplatok, ktorý mu zdravotná poisťovňa vyčísli v ročnom zúčtovaní a zároveň mu vypočíta preddavky na zdravotné poistenie na ďalšie obdobie.

Do sociálky platíte aj vy aj zamestnávateľ

Sociálna poisťovňa na rozdiel od zdravotnej poisťovne nepozná pri platení odvodov súbeh zamestnania a živnosti. Každý zdroj príjmov a povinnosti z neho vyplývajúce berie ako samostatný prípad. Takže napriek tomu, že živnostník má súbeh a do sociálnej poisťovne platí on aj jeho zamestnávateľ odvody zo zamestnania, na príjem zo živnosti sa bude poisťovňa pozerať ako na samostatný. Ak živnostníkovi z výšky príjmov dosiahnutých zo živnosti vznikne povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne, musí sa prihlásiť ako povinne nemocensky poistená osoba a platiť odvody vo vypočítanej výške bez ohľadu na odvody platené zo zamestnania.

Hranica príjmov zo živnosti pre platenie odvodov do sociálnej poisťovne za rok 2013 je 4 830 euro, je to zákonom stanovený dvanásťnásobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Spôsob výpočtu vymeriavacieho základu na odvody

Od 1.1.2013 s platnosťou od 1.7.2013 sa zmenil spôsob výpočtu vymeriavacieho základu na odvody a teda aj samotné odvody. Výšku vymeriavacieho základu podľa nového si živnostník vypočíta ako:

  • Príjmy – výdavky (neznížené o zaplatené odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne) / počet mesiacov podnikania v roku 2012 / 1,9
  • Ak chce vychádzať z čísiel v daňovom priznaní tak si zoberie číslo na riadku 43, ku nemu pripočíta uhradené poistné na zdravotné a sociálne ktoré má v posledných riadkov pod tabuľkou 1 na strane 3, vydelí počtom mesiacov podnikania v roku 2012 a vydelí číslom 1,9

Dostane vymeriavací základ. Ak je toto číslo nižšie ako minimálny vymeriavací základ, čo je 393 euro tak platí minimálne odvody.

Koeficient 1,9 sa postupne do roku 2015 znižovať nasledovne:

  • od 1.7.2013 sa použije koeficient 1,9
  • od 1.7.2014 sa použije koeficient 1,6
  • od 1.7.2015 sa použije koeficient 1,486

DISKUSIA