Zriadenie maloobchodnej predajne v rodinnom dome

Otázka

Chcel by som začať podnikať a zriadiť si maloobchodnú predajňu. Pre tento účel chcem, formou ohlásenia drobnej stavby, pristavať k vlastnému rodinnému domu prístavbu s plochou do 25m2. Aké sú podmienky využívania drobných stavieb na podnikanie? Dostanem povolenie prostredníctvom ohlásenia drobnej stavby priamo na zriadenie obchodnej prevádzky alebo je možné dodatočne požiadať o zmenu spôsobu využívania drobnej stavby napr. zo záhradného domčeka na predajňu maloobchodu? Ak si vybavím živnosť, a budem mesto žiadať o súhlas s otváracími hodinami atď., budú odo mňa vyžadovať nejaký doklad, resp. dokument k priestoru, alebo stačí, ak uvediem svoju domácu adresu a je jedno, kde budem obsluhovať zákazníkov?

Odpoveď

V prvom kroku musíte mať oprávnenie na živnostenské podnikanie na činnosť:

  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

V ďalšom kroku potrebujete zriadiť obchodnú prevádzku podľa nasledovného postupu:

  • vybrať si priestor a uzatvoriť nájomnú zmluvu alebo vyžiadať od majiteľa nehnuteľnosti súhlas so zriadením prevádzky
  • zájsť na mieste príslušný obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania a ohlásiť zriadenie obchodnej prevádzky s preukázaním nájomnej zmluvy alebo súhlasom majiteľa nehnuteľnosti
  • navštíviť miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a požiadať o súhlas zo zriadením prevádzky
  • až po absolvovaní týchto administratívnych krokov a následne po návšteve pracovníka úradu verejného zdravotníctva, ktorý odsúhlasí, že prevádzka spĺňa všetky technické a hygienické požiadavky je možné prevádzku otvoriť
  • ďalej nesmiete zabudnúť na povinnosť evidovať tržby prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, ktorú vám certifikuje servisná organizácia a musíte ju prihlásiť na miestne príslušnom daňovom úrade
  • prevádzka musí byť riadne označená, s vyznačením zodpovedného vedúceho a otváracích hodín

 

Pokiaľ by ste chceli otvoriť prevádzku v takto vybudovanej prístavbe, budete potrebovať povolenie na drobnú stavbu a list vlastníctva. Úrad verejného zdravotníctva bude pri schvaľovaní zaujímať, či prevádzka spĺňa podmienky vetrania, svetla, tepla, či máte v blízkosti dostupné hygienické zariadenie.

  • obchodnú inšpekciu bude zaujímať označenie tovaru cenami, návody na použitie, reklamačný poriadok.

DISKUSIA