ZŤP, ambulantný predaj a registračná pokladňa

Otázka

Som držiteľkou preukazu ZŤP, mám živnosť na ambulantný stánkový predaj. Pokiaľ zo zákona nemusím používať registračnú pokladňu, musím každému zákazníkovi vydať paragón? Musia tieto paragóny byť potvrdené daňovým úradom? Kópie týchto paragónov si mám zakladať do akej knihy, keď knihu pokladnice a tržieb nemusím používať a následne do akej knihy si mám viesť evidenciu tržieb? Pokiaľ by som sa rozhodla používať reg. pokladňu, len aby som sa odbremenila od vypisovania paragónov, musí byť táto ERP registrovaná na daňovom úrade, aby mala pridelené DKP?

Odpoveď

Stánkový predaj upravuje zákon 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Stánkom s trvalým stanovišťom je stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska.

Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho v stánku

 1. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
 2. doklad o nadobudnutí tovaru,
 3. používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
 4. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
 5. dodržiavanie trhového poriadku,
 6. primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných  trhoch; primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.

Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby

 1. fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
 2. fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
 3. fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

Predávajúci na trhovom mieste je povinný

 1. označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
 2. dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
 3. používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
 4. udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
 5. zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
 6. viesť autorizovanú inšpekčnú knihu
 7. vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.

Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru

 • doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
 • povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,
 • zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
 • pri predaji húb doklad o ich znalosti,
 • pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
 • doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,
 • autorizovanú inšpekčnú knihu.

Trhovým miestom sa rozumie trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj. Ak sa jedná o predaj v stánku s dočasným stanovišťom, je potrebné ho považovať za ambulantný predaj a teda tiež za trhové miesto.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pokiaľ realizujete ambulantný stánkový predaj na základe živnostenského oprávnenia ste povinná používať elektronickú registračnú pokladnicu. Táto povinnosť by pre vás nebola aktuálna iba v prípade, ak by ste predávala vlastné použité výrobky v primeranom množstve mimo živnostenského oprávnenia.

Podobné články

DISKUSIA