Aktivity Európskej komisie v téme podpory sociálneho podnikania

Dňa 26.1. 2021 sa konalo 3. stretnutie aktérov / zúčastnených skupín v téme sociálneho podnikania realizované v rámci projektu BRESE finančne podporeného z prostriedkov Interreg Europe. Účastníkmi stretnutia boli najmä zástupcovia ministerstiev (MHSR, MPSVaR), neziskových organizácií, akademickej obce, strešných organizácii ASES (Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku) a ASSE (Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky) a odbornej verejnosti.

 

Pozvanie prijala p. Zuzana Dutková z Európskej komisie, Odboru sociálnej ekonomiky DG GROW, ktorá informovala o iniciatíve ESER (European Social Economy Regions). Iniciatíva ESER je aktívne spoločenstvo viac než 90 európskych regiónov/miest/obcí, združení a ďalších aktérov aktívnych v oblasti sociálnej ekonomiky. Slúži ako modelový príklad spolutvorby európskych politík v oblasti sociálnej ekonomiky a tvorby nových medzi-regionálnych partnerstiev a Európskej komisie.  Iniciatíva sa snaží vytvárať možnosti pre prepájanie európskych miest a regiónov podporujúcich sociálne podnikanie, pričom reflektuje aj rôznu úroveň rozvoja zaangažovania miest a regiónov do témy sociálneho podnikania v rôznych častiach Európy.
 
Pani Monika Jakubecová z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny diskusiu posunula na národnú úroveň a predstavila možnosti finančnej podpory sociálnych podnikov na Slovensku v rámci OP Ľudské zdroje, ako i zámery v súvislosti s podporou sociálneho podnikania v programovom období 2021-2027. V rámci prezentácie sa účastníci dozvedeli, že v súčasnosti je v zmysle Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch registrovaných 256 sociálnych podnikov, z toho najviac, až 59, v Košickom kraji. Hlavnými poskytovateľmi pomoci pre sociálne podniky v rámci národných projektov OP Ľudské zdroje sú Implementačná agentúra MPSVaR prostredníctvom projektu Inštitút sociálnej ekonomiky  a Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom  poskytovanie dotácie na cenu práce znevýhodnených a zraniteľných zamestnancov integračných sociálnych podnikov a poskytovania nenávratnej zložky investičnej pomoci.
 
O ďalších aktivitách projektu informovala Zuzana Poláčková. Medzi hlavné aktivity patri príprava príkladov úspešnej praxe, ktoré budú uverejnené na platforme pre zdieľanie informácii realizovanej programom Interreg Europe realizácia tematických workshopov s partnermi, príprava Akčného plánu v úzkej spolupráci s relevantnými partnermi, možnosť účasti na medzinárodnom stretnutí partnerov, ktoré organizuje lotyšský partner alebo účasť na iniciatíve OECD s názvom „Guidelines and Good Pracices to develop Legal Frameworks for Social Enterprises“.
 
Počas diskusie sa účastníci zhodli , že medzi hlavné problémy sociálnych podnikateľov patrí otázka čerpania finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícii, a zložité  nastavenie žiadosti o ich čerpanie ako i kapacity súvisiace so schopnosťou vypracovať podnikateľský plán, marketingovú stratégiu alebo naplniť ďalšie podmienky úspešného podnikania. Pomoc v uvedených témach môže zabezpečiť sieť odborných konzultantov prítomná v Národnom podnikateľskom centre. Pani Alena Schinglerová, expertka pre sociálne podnikania SBA informovala, že SBA je voči možnej spolupráci naklonené a sú realizované kroky, vďaka ktorým budú služby odborných konzultantov poskytované aj v prospech sociálnych podnikateľov.
 
 
 
Kontakt:
 
Projektový tím SBA:
 
Jarmila Dubrovayová, dubrovayova@sbagency.sk, +421 2 20 363 173
Katarína Gavalcová, gavalcova@sbagency.sk, +421 2 20 363 172
Zuzana Poláčková, polackova@sbagency.sk

Súvisiace články: 

Možnosti spolupráce v podpore sociálneho podnikania

 Interreg Europe Projekt „BRESE“ podporuje sociálne podniky na Slovensku a v ďalších európskych krajinách

BRESE (Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship)

Analýza o stave sociálneho podnikania na Slovensku

Nová brožúra o projekte