Opatrenia podporujúce sociálne podnikanie na Slovensku

Dňa 28.1. 2022 sa uskutočnilo 5. stretnutie aktérov/zúčastnených skupín v téme sociálneho podnikania realizované v rámci projektu BRESE finančne podporeného z prostriedkov Interreg Europe.
 
Účastníkmi stretnutia boli zástupcovia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVAR), neziskových organizácií (PONTIS a EPIC), akademickej obce (Fakulta manažmentu), strešnej organizácie ASES (Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku), zástupcovia finančných inštitúcií a ďalší, ktorí priamo alebo nepriamo pracujú v tejto téme.
 
Podujatie bolo zamerané na dve hlavné témy: Akčný plán podpory sociálneho podnikania, v rámci ktorej bol účastníkom prezentovaný aktuálny stav pripravovaného akčného plánu BRESE. Dokument vypracuje podrobne každý projektový partner, pričom opíše svoje skúsenosti, ktoré získal v rámci spolupráce a ako tieto budú implementované s cieľom zlepšenia politického nástroja, ktorým sa zaoberá daný región. V dokumente sa uvádza podstata opatrení, ktoré majú byť vykonané, ich časový rámec, zúčastnené strany, náklady a zdroje financovania. Následne bola otvorená diskusia o potenciálnom vstupe aktivít, ktoré by mal akčný plán riešiť. Prostredníctvom aplikácie slido.com mohli účastníci hlasovať, na ktoré 2 témy/aktivity by sa mal akčný plán zamerať. Najviac hlasov získala téma Vzdelávanie sociálnych podnikov.
 
 
 
 
V druhej časti programu bol predstavený koncept pre pokračovanie národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý tvorí  podpornú infraštruktúru sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania na Slovensku. Tento doposiaľ zohral významnú úlohu v budovaní podpornej infraštruktúry sociálneho podnikania na Slovensku,  výzvou je však jeho úzka orientácia na pracovnú integráciu, registrované sociálne podniky a slabé ukotvenie sociálneho podnikania v prostredí sociálnej ekonomiky. Počas stretnutia boli diskutované možnosti pre rozšírenie oblastí, v ktorých sociálne podnikanie  môže zohrávať dôležitú úlohu a pre posilnenie podporného ekosystému sociálneho podnikania.
 
 
Akčný plán bude vypracovaný v úzkej spolupráci s Inštitútom a s ostatnými členmi skupiny zainteresovaných strán projektu BRESE.
 
Projekt BRESE je realizovaný v rámci programu Interreg Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
Vedúci partner:
Euregio Rhine-Waal, Germany
 
Partneri projektu:
HAMAG BICRO, Croatia
Ministry of Environmental Protection and Regional development of the Republic of Latvia
Slovak Business Agency, Slovakia
University of Latvia, Latvia
Rzeszow regional Development Agency, Poland

Viac informácii získate na webovej stránke projektu: https://www.interregeurope.eu/BRESE/ alebo na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/BRESEproject/